LIDER W BRAN¯Y ZARZ¡DZANIA NIERUCHOMO¦CIAMI
oadal 480-630-8015 917-416-6179


Zapraszamy do naszego biura

GRUPA MUR-BETON
ul. Plac Wolno¶ci 7
40-078 Katowice
Poniedzia³ek i Czwartek
7:00 - 17:00
Wtorek, ¦roda, Pi±tek
7:00 - 15:00

tel. (+48 32) 25 71 594
fax. (+48 32) 205 06 39

Napisz do nas


   ZARZ¡DZANIE NIERUCHOMO¦CIAMI

Na tej stronie pragniemy Pañstwu przedstawiæ ofertê naszej firmy na zarz±dzanie i administrowania wspólnotami mieszkaniowymi jak i prywatnymi kamienicami. Przedstawiona oferta jest zarysem proponowanych przez nas us³ug. Aby dowiedzieæ siê wiêcej prosimy o kontakt.

(0 - 32) 25 - 71 - 594

[email protected]

 

   OFERTA NA ZARZ¡DZANIE I ADMINISTROWANIE

OFERTA
na ¶wiadczenie us³ug zarz±dzania i administrowania dla

Wspólnot Mieszkaniowych

Grupa MUR-BETON ka¿d± administrowan± i zarz±dzan± nieruchomo¶æ traktuje bardzo indywidualnie i podmiotowo, w maksymalny sposób dopasowuj±c swoj± ofertê do oczekiwañ w³a¶cicieli nieruchomo¶ci. Zawsze d±¿ymy do podnoszenia standardów naszego dzia³ania, zapewniaj±c nieruchomo¶ci dobry stan techniczny i estetyczny, natomiast ich w³a¶cicielom redukcjê ponoszonych kosztów i ca³kowit± satysfakcjê.

Do zakresu naszych obowi±zków nale¿eæ bêdzie :

 • przejêcie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Wspólnoty,
 • prowadzenie pozaksiêgowej ewidencji kosztów zarz±du nieruchomo¶ci± wspóln±,
 • pobieranie nale¿no¶ci i prowadzenie rozliczeñ za dostawê mediów dostarczanych bezpo¶rednio do lokali,
 • pobieranie i windykacja nale¿nych od w³a¶cicieli lokali wp³at na pokrycie kosztów zarz±du nieruchomo¶ci± wspóln±,
 • bie¿±ca konserwacja nieruchomo¶ci wspólnej,
 • sta³y dy¿ur dzia³u technicznego dla usuwania awarii i skutków awarii na nieruchomo¶ci wspólnej,
 • nadzór nad wykonywanymi remontami zgodnie z planem przyjêtym na dany rok kalendarzowy uchwa³± w³a¶cicieli lokali,
 • windykacja nale¿no¶ci stanowi±cych po¿ytki i innych przychodów nieruchomo¶ci wspólnej,
 • dozór nad utrzymaniem w nale¿ytym stanie porz±dku i czysto¶ci pomieszczeñ i urz±dzeñ w budynku s³u¿±cych do wspólnego u¿ytku mieszkañców oraz otoczenia,
 • przed³o¿enie do koñca lutego ka¿dego roku sprawozdania rzeczowego i finansowego za ostatni ustawowy okres rozliczeniowy,
 • wykonanie obowi±zków wynikaj±cych z ustawy"Prawo budowlane" w celu zapewnienia nale¿ytego utrzymania nieruchomo¶ci,

Bezpieczeñstwo naszych dzia³añ gwarantowane jest nie tylko przez najwy¿szy poziom wiedzy merytorycznej i do¶wiadczenie naszych pracowników, ale tak¿e asekuruje je kompleksowa polisa ubezpieczenia OC.

Ofertê zarz±dzania naszej firmy wyró¿nia jej kompletno¶æ. Korzystaj±c z naszych us³ug uzyskujecie Pañstwo komfort wspó³pracy z indywidualnym zarz±dc±, który ma wsparcie stabilnej firmy posiadaj±cej w swojej strukturze fachowców ró¿nych bran¿.

 • Pe³nomocnictwo
 •  

  CERTYFIKAT

  ISO 9001:2000

  Laureat I edycji

  Renowacje 2002
  Z£OTY PORTAL